VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Poskytovatelem služeb je společnost Ag Art cz s.r.o., IČ: 28910613, se sídlem 102 00 Praha 10, Hostivař, Gercenova 980/14. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152613.

Uživatelem je jakákoli právnická či fyzická osoba, která si služby objedná prostřednictvím portálu www.ipcc.cz

Zadavatel a Zpracovatel jsou dále označováni též jako Smluvní strany.

II. Definice pojmů

Produkt web na míru, je on-line aplikace ve vlastnictví Zadavatele provozovaný na serveru Zpracovatele nebo serveru Zadavatele umožňující Zadavateli provozovat svůj web na míru. Podrobný popis služeb Webu na míru v čl. V.

Web na míru – web, který bude zcela váš. Více o produktu zde.

III. Uzavření smlouvy

Na základě vyplnění objednávky na portálu www.ipcc.cz vstupují Smluvní strany do smluvního vztahu, jehož předmětem je vytvoření webu na míru, a to na za níže uvedených podmínek.

IV. Cena služeb

Cena služby se řídí aktuálním ceníkem dostupným na https://ipcc.cz/web-na-miru/

Cena za poskytování produktu Web na míru (měsíční paušál po dobu jednoho roku).

V případě prodlení s úhradou měsíčního paušálu nebude služba dostupná, a to až do doby, kdy bude cena za poskytnutí služby připsána na účet Zpracovatele, přičemž Zpracovatel neodpovídá za případné škody vzniklé přerušením poskytování služeb.

Doplňkové služby dle ceníku jsou splatné zpětně za kalendářní měsíc.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Zpracovatel zajistí nepřetržitý provoz služeb Zadavatele. Nepřetržitým provozem se rozumí dostupnost služeb v rozsahu 99,5% času v kalendářním měsíci.

Za neposkytnutí služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložním zdrojem serveru, výpadek v síti nebo uzlu připojovatele serveru a nahlášené servisní zásahy Poskytovatele na serveru v rozsahu nezbytně nutném k zajištění provozu serveru. Shora uvedené plánované odstávky služeb je Poskytovatel povinen dát uživateli na vědomí ve lhůtě 24 hodin před započetím plánované odstávky služeb.

Zadavatel je povinen hradit poplatky za tvorbu Webu na míru.

V případě, že má Zadavatel požadavek na technickou podporu, je třeba toto objednat minimálně 48 hod předem. V opačném případě nemusí být jeho požadavku vyhověno.

V případě, že by Zadavatel používal produktu Web na míru v rozporu s platnými zákony, je Zpracovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Uživatele, ukončit provoz produktu Web na míru.

VI. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté Uživatelem za účelem poskytování služeb pro Uživatele. Osobní data jsou zabezpečována na nejvyšší možné úrovni. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.

Otázky v těchto Všeobecných obchodních podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

V Praze dne 21. 5. 2024